Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek dne 3. 4. 2019

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 3.4.2019

Č.j. 03/2019

1. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Luhana a Pavla Hanuse a zapisovatelem Michaelu Čedíkovou.

2. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola úkolů
 4. Žádost o prodej přípojky
 5. Dodatek smlouvy o úvěru
 6. Smlouva se ZOD Starosedlský Hrádek o čištění odpadních vod
 7. Strategický rozvojový dokument
 8. Schválení přílohy ke smlouvě o čištění odpadních vod
 9. Vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas s vybudováním porodny a vjezdu z komunikace parc. č. 778
 10. Žádost o dar – babybox
 11. Diskuse, závěr

3. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o finančním příspěvku na rozvoj obce s p, Pavlem Kratochvílem, bytem Vratislavská 387/5, 181 00 Praha 8 – Bohnice, ve výši 15.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

4. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru ze dne 5.12. 2016 s Komerční Bankou, a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

5. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje Smlouvu o čištění odpadních vod mezi Zemědělsko obchodním družstvem Starosedlský Hrádek čp. 6, a Obcí Starosedlský Hrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.

6. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje přílohu ke Smlouvě o čištění odpadních vod, uzavřenou mezi obcí Starosedlský Hrádek a jednotlivými dodavateli odpadních vod. 

7. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek souhlasí s podobou projektové dokumentace Mléčná farma Zemědělsko obchodního družstva Starosedlský Hrádek, dále souhlasí s vybudováním vjezdu z komunikace parc č. 778 na parc č. 787 v k.ú. Starosedlský Hrádek, a to za podmínky, že se jedná o jediný vjezd do areálu Mléčné farmy Zemědělsko obchodního družstva Starosedlský Hrádek, a že při vybudování bude alespoň částečně opravena část obecní komunikace minimálně v bezprostřední blízkosti vjezdu.

8. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek neschvaluje finanční příspěvek na provoz BabyBoxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 5. 6. 2019

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 5.6.2019

č.j. 04/2019

1.Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek určuje ověřovateli zápisu Lucii Smolkovou a Pavla  Hanuse a zapisovatelem Michaelu Čedíkovou.

2. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola úkolů
 4. Informace o rozpočtovém opatření č. 2 a č. 3
 5. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
 7. 120 let SDH Starosedlský Hrádek
 8. Strategický rozvojový dokument
 9. Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
 10. Diskuse, závěr

3. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starosedlský Hrádek za rok 2018 bez výhrad.

4. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje účetní závěrku za rok 2018 včetně výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2018, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedenou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, inventarizační zprávu o provedené inventarizaci k 31.12.2018 a zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2018. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje převedení zisku ve výši 141 465,24 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 3. 4. 2019

 

1. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek určuje ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Luhana a Pavla Hanuse a zapisovatelem Michaelu Čedíkovou.

2. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola úkolů
 4. Žádost o prodej přípojky
 5. Dodatek smlouvy o úvěru
 6. Smlouva se ZOD Starosedlský Hrádek o čištění odpadních vod
 7. Strategický rozvojový dokument
 8. Schválení přílohy ke smlouvě o čištění odpadních vod
 9. Vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas s vybudováním porodny a vjezdu z komunikace parc. č. 778
 10. Žádost o dar – babybox
 11. Diskuse, závěr

3. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje uzavření smlouvy o finančním příspěvku na rozvoj obce s p, Pavlem Kratochvílem, bytem Vratislavská 387/5, 181 00 Praha 8 – Bohnice, ve výši 15.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

4. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru ze dne 5.12. 2016 s Komerční Bankou, a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

5. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje Smlouvu o čištění odpadních vod mezi Zemědělsko obchodním družstvem Starosedlský Hrádek čp. 6, a Obcí Starosedlský Hrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.

6. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje přílohu ke Smlouvě o čištění odpadních vod, uzavřenou mezi obcí Starosedlský Hrádek a jednotlivými dodavateli odpadních vod. 

7. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek souhlasí s podobou projektové dokumentace Mléčná farma Zemědělsko obchodního družstva Starosedlský Hrádek, dále souhlasí s vybudováním vjezdu z komunikace parc č. 778 na parc č. 787 v k.ú. Starosedlský Hrádek, a to za podmínky, že se jedná o jediný vjezd do areálu Mléčné farmy Zemědělsko obchodního družstva Starosedlský Hrádek, a že při vybudování bude alespoň částečně opravena část obecní komunikace minimálně v bezprostřední blízkosti vjezdu.

8. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek neschvaluje finanční příspěvek na provoz BabyBoxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 30.1. 2019

1.Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek určuje ověřovateli zápisu Lucii Smolkovou a Jana Babáčka a zapisovatelem Michaelu Čedíkovou.

 

2.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje následující program zasedání:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola úkolů
 4. Stanovení výše stočného
 5. Projednání vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí Mléčná farma Starosedlský Hrádek
 6. Rozpočtové opatření č. 1
 7. Žádost o finanční dar STP v ČR, z.s., místní organizace
 8. Žádost o finanční dar Ochrana fauny ČR o.p.s.
 9. Projednání Strategický rozvojový dokument
 10. Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
 11. Diskuse, závěr

 

3. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje

FAKTURACE STOČNÉHO PODLE SMĚRNÝCH ČÍSEL POTŘEBY VODY

Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá směrným číslům roční potřeby vody.

Množství odebírané vody se vypočte podle směrných čísel potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu následovně:

 

1 m3 / 55,- Kč

Bytový fond:

Vybavení domácnosti:                                   spotřeba vody – na 1 obyvatele bytu ročně

1) tekoucí studená voda mimo byt             15 m3 

2) bez tekoucí teplé vody                           25 m3  

3) s tekoucí teplou vodou                          35 m3 

Rodinné domy

Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu se připočítává 1 m3  na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod.

 

Rekreační objekt a objekty neobývané trvale:

Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako u položky 1-3, s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána, přičemž nejmenší účtovaná doba je 6 měsíců a nejmenší počet uživatelů je 1.

Právnické osoby

Právnické osoby budou řešeny směrnými čísly podle přílohy č. 12 Vyhlášky č. 120/2011 Sb.

 • Pošta, pohostinství, obecní úřad – instalovány vodoměry
 • Pohostinství - fakturace dle směrných čísel: 60 m3 x 55,- Kč / rok

 

4. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto Zápisu.

 

5. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje finanční dar pro STP v ČR, z.s., místní organizace, ve výši 3.000,- Kč.

 

6. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek neschvaluje finanční dar Ochraně fauny ČR o.p.s. Hrachov ve výši 1.000,- Kč.

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 28.12. 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek ze dne 28.12. 2018

Č.j.: 10/18

1. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek určuje ověřovateli zápisu Jiřího Luhana a Lucii Smolkovou a zapisovatelem Michaelu Čedíkovou.

2. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek přidává bod č. 14 Stav finančních prostředků. – neschváleno.

3. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje přidání bodu  Volba členů finančního výboru.

4.  Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021
 4. Schválení rozpočtu pro rok 2019
 5. Kompetence k provádění rozpočtových opatření
 6. Rozpočtové opatření č. 7
 7. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu zastupitele
 8. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ind. úč. Dotace z rozpočtu St. Kraje – na vodohospodářskou infrastrukturu.
 9. Žádost Slůňata
 10. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – příspěvek na hospodaření v lesích
 11. Schválení cen za svoz komunálního odpadu
 12. Projednání návrhu obecního znaku a vlajky
 13. Diskuse, závěr
 14. Volba členů finančního výboru

 

5. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2019 – 2028.

6. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje  přebytkový rozpočet obce Starosedlský Hrádek na rok 2019 – celkové příjmy ve výši 4 580,43 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 3 030,95 tis., financování ve výši 50,52 tis. Kč a závazné ukazatele rozpočtu na straně příjmů na třídy a na straně výdajů na skupiny. Závazné ukazatele rozpočtu  jsou přílohou zápisu.

7.  Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm, a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

 1. Na příjmové straně rozpočtu navýšení závazných ukazatelů v rámci jednotlivých tříd. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo obce.
 2. Na výdajové straně rozpočtu:
 1. Navýšení závazného ukazatele do výše 50 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
 2. Přesuny v rámci závazných ukazatelů do výše 100 000,- Kč, u kterých je nutné pro uskutečnění výdaje provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
 3. Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto výdaje požaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
 1. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

8. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou zápisu.

9. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu s Pavlem Hanusem na kontrolu a údržbu čistírny odpadních vod od 1. ledna 2019.

10. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu.

11. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje finanční dar ve výši  2.000,-   Kč Spolku Slůňata při MŠ Tochovice.

12. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ č. S-8510/OŽP/2018.

13. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje ceny SKO na rok 2019:

 1. Kombi – 1.700,- Kč
 2. Čtrnáctidenní – 1.100,- Kč
 3. Měsíční – 600,- Kč
 4. Jednorázový – 50,- Kč

14. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje návrh obecního znaku č. 2 a obecní vlajky č. 2/2.

15. Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek schvaluje navržené členy finančního výboru – p. Jiřího Luhana, trv. bytem Starosedlský Hrádek, a p. Ivanu Mozolovou, trv. bytem Starosedlský Hrádek.