Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č. 1/2015

Požární řád obce

vyhláška

 

č.     1/2015

 

Obec Starosedlský Hrádek na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5. 8. 2015 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

 

 

požární řád obce

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

            Požární řád obce Starosedlský Hrádek upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Čl. 2

 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

 

 1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Starosedlský Hrádek, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

 (2)      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů JPO III (dále jen „JSDH“) obce Chrást na základě Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany uzavřené 3. 6. 2015.

 

a) jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chrást kategorie JPO III

 

(3)       K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Starosedlský Hrádek

 

 1. pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

 

 1. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu Václava Smolku. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí zápisu ze zastupitelstva z 2. září 2015.

 

Čl. 3

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

a) Pořádání společenských akcí uvnitř budov; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. O konkrétním složení požární hlídky a počtu osob bude rozhodnuto zastupitelstvem obce, a to nejpozději 10 dnů před pořádáním akce.

 

 1. Pálení čarodějnic; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky. O konkrétním složení požární hlídky a počtu osob bude rozhodnuto zastupitelstvem obce, a to nejpozději 10 dnů před pořádáním akce.
   
 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

 1. Objekt Restaurace Na Kovárně; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem objektu.
 1. Areál ZOD; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem areálu
   
 2. Autoservis, p. Chalupecký; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem objektu.
 1. Areál zámku; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena majitelem objektu.
 1. Smíšené zboží; požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena provozovatelem objektu.

 

Čl. 4

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1)       Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

(2)       Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 1.

 

Čl. 5

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
 1. přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

  b. Zámecký rybník, hráz u mostu

       c. umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)

 d. Rybník Táborec, hráz u silnice

 

 

 1. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Středočeského kraje územní odbor Příbram
 1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

 1. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 6

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 

(1)       Obec Starosedlský Hrádek zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

 

 1. Vrátnice ZOD, Starosedlský Hrádek, 318 68 28 75

 

Čl. 7

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí buď

 

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

 

 1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci/městě vyhlašuje obecním rozhlasem.

 

Čl. 8

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 2. 9. 2015

 

 

Mgr. Rudolf Šimek, starosta                         Jan Babáček, místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno:

 

 

Sejmuto:

 

 

 

příloha č. 1 k  vyhlášce č. 1/2015

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje

 

 

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

 

 1. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

 

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

 

I.

JSDH Chrást

 

 

II.

JSDH Chrást

 

 

III.

JSDH Chrást