Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č. 2/2015

Vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

 

 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Starosedlský Hrádek

č. 2/2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starosedlský Hrádek

 

 

Zastupitelstvo obce Starosedlský Hrádek se na svém zasedání dne 2. prosince 2015 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Starosedlský Hrádek, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu,

 2. papír,

 3. plasty včetně PET lahví a polystyren,

 4. nápojové kartony,

 5. sklo,

 6. kovy,

 7. nebezpečné odpady,

 8. objemný odpad,

 9. směsný komunální odpad.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2) Zvláštní sběrné nádoby, včetně odběrného místa na plasty, jsou umístěny na horní návsi obce Starosedlský Hrádek na veřejném prostranství.

 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

a) Papír, barva modrá,

b) sklo, barva bílá a zelená,

c) kovový kontejner s příslušným nápisem na modré pytle na plasty a oranžové pytle na nápojové kartony

d) kontejner na biologický odpad s příslušným nápisem

e) sběrné místo na kovy umístěné za hasičárnou

 

  4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na internetových stránkách obce.

 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.  

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách a na internetových stránkách obce.

 

 3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.  

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby - popelnice - určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, které pro vývoz musí být označeny číslem popisným a opatřeny známkou na směsný komunální odpad.

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

  

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner svozové firmy, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

 

 

Čl. 8

Sběr a svoz kovového odpadu

 

Kovový odpad je možné po dohodě s SDH Starosedlský Hrádek uložit u hasičárny na vyhrazeném místě a ten je dvakrát za rok odvezen do sběrných surovin.

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

1) Touto vyhláškou se zrušuje předchozí vyhláška z 12. 2. 1998

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016

 

  

 

            ……………………………….                                       ………..……………………….

           Jan Babáček, místostarosta Mgr. Rudolf Šimek, starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………………

 

 

 

1)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)