Archiv

Návrh programu zasedání 6.4.2016

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Starosedlský Hrádek

 

 

 

Místo konání:            Obec Starosedlský Hrádek – místnost obecního úřadu, Starosedlský Hrádek čp. 51

 

Doba konání:            6. dubna 2016 od 18.30 hodin

 

Navržený program:

 

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Projednání odkoupení pozemku parc. č. 64, kat. území Starosedlský Hrádek
  4. Projednání žádosti manželů Chalupeckých ohledně hranic pozemků parc. č. 538/1 a 57/5.
  5. Prodej dřeva z obecního lesa pro důchodce trvale žijící ve Starosedlském Hrádku
  6. Diskuse, závěr

 

V Starosedlském Hrádku dne 30. března 2016